[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.2″ custom_padding=”||35px|||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.2″ max_width=”800px” module_alignment=”center” custom_padding=”35px|||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Implanetic B.V. (hierna te noemen: Implanetic) statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, Kortelaan 8-A, 3721 AV. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75021935.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 1 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, daaronder te verstaan de levering van zowel goederen als diensten in de breedste zin van het woord, tussen Implanetic en een afnemer waarop Implanetic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met Implanetic langs elektronische weg tot stand komen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle consignatieovereenkomsten met Implanetic gesloten. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de consignatieovereenkomst boven deze algemene voorwaarden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op alle overeenkomsten met Implanetic, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Implanetic en de afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. Implanetic is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mits deze aan de afnemer bekend worden gemaakt.
 7. Implanetic wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van een afnemer van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 2 Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Implanetic gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
 3. Levertijden in offertes van Implanetic zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
 4. De prijzen van aanbiedingen en in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is vermeld.
 5. De afnemer is in verband met eventuele kortingen verplicht de bepalingen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de daarop gebaseerde tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit na te leven. Implanetic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval van niet-naleving van de wettelijke regeling door de afnemer.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 3 De totstandkoming van een overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Implanetic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Implanetic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Implanetic worden verstrekt.
 3. Implanetic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Implanetic is uitgegaan van de door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Implanetic kenbaar behoorde te zijn.
 4. De afnemer vrijwaart Implanetic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.
 5. Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden geannuleerd en gewijzigd, tenzij Implanetic daar uitdrukkelijk schriftelijk of per email mee instemt.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 4 Levering

 1. Implanetic zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door Implanetic -ongeacht de oorzaken daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 2. Leveringen geschieden door verzending op een door Implanetic te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze met Implanetic te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.
 3. Het risico ten aanzien van zaken die door Implanetic aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending.
 4. Indien Implanetic voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Implanetic gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Een en ander laat onverlet de verplichting van afnemer om de reeds bestelde producten van Implanetic af te nemen.
 5. Indien de afnemer de geleverde producten zonder toestemming van Implanetic weigert, is de afnemer gehouden alle kosten te vergoeden aan Implanetic die resulteren uit de weigering van de producten.
 6. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een termijn van zeven (7) dagen te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dient wederpartij binnen deze termijn schriftelijk aan Implanetic te melden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen. De prestatie van Implanetic geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde goed of een gedeelte van het geleverde goed in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer voordien het bepaalde in de eerste zin van dit lid in acht heeft genomen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 5 Retourzendingen

Producten die geleverd zijn bij afnemer kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden retour gestuurd worden aan Implanetic. Met een retour om omruil dient het retourformulier gebruikt te worden.

 1. Producten kunnen binnen 60 dagen na de leverdatum retour worden gezonden in de onbeschadigde en originele ongeopende verpakking. Producten moeten in aanmerking komen voor doorverkoop. Als er meer dan 60 dagen zijn verstreken moet een omwisselopdracht van gelijke of hogere waarde worden geplaatst.
 2. Afnemer heeft de verplichting de goederen in de originele verpakking retour te sturen. De verpakking dient ongeopend en onbeschadigd te zijn.
 3. Alle producten van dierlijke en humane oorsprong worden niet teruggenomen, omdat Implanetic de gecontroleerde opslag dan niet kan garanderen.
 4. Implanetic aanvaardt geen retourzending van boren of chirurgische instrumenten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald en slijtage of roestvorming vertonen ten gevolge van hanteringsvariabelen die buiten onze macht liggen.
 5. Retourzendingen van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 24 maanden worden niet teruggenomen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 6. De goederen dienen naar het adres van Implanetic geretourneerd te worden. Afnemer is verantwoordelijk voor de zending totdat Implanetic de zending ontvangen heeft.
 7. Voor de goederen die retour gestuurd worden waarvoor een speciale actieprijs is afgesproken, zal deze prijs er weer tegenover staan. De werkelijke waarde welke afnemer voor de goederen heeft betaald is uitgangspunt voor Implanetic.
 8. Implanetic is niet verplicht om goederen die na 60 dagen retour worden gestuurd om te ruilen.
 9. Retourzendingen die na meer dan 60 dagen en minder dan 180 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 85% van de aankoopprijs.
 10. Retourzendingen die na meer dan 180 dagen en minder dan het maximum van 360 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 50% van de aankoopprijs.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 6 Prijzen

 1. De door Implanetic in haar offertes of op de website opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten.
 2. Implanetic mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 7 Betaling

 1. De door Implanetic in haar offertes of op de website opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten.
 2. Implanetic mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de algehele voldoening van alle door de afnemer aan Implanetic verschuldigde betalingen behoudt Implanetic het eigendom voor over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan, zolang geen algehele betaling aan Implanetic heeft plaatsgevonden, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 9 Garantie

 1. Tenzij anders overeengekomen garandeert Implanetic dat de producten vrij zijn van gebreken voor een periode van 5 jaar na levering. Indien de producten binnen deze termijn gebreken vertonen, zal Implanetic naar eigen keuze en op eigen kosten, de producten met bekwame spoed repareren of vervangen.
 2. Deze garantie wordt door Implanetic afgegeven in plaats van impliciete garanties en deze impliciete garanties worden ook uitdrukkelijk uitgesloten door Implanetic.
 3. De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd of anderszins behandeld in strijd met voorschriften ter zake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Implanetic, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 4. De afnemer is verplicht alle van belang zijnde informatie te verschaffen aan Implanetic, samen te werken met Implanetic en toegang te geven tot de faciliteiten die benodigd zijn voor Implanetic om te voldoen aan de verplichtingen van Implanetic onder dit artikel. De afnemer is verantwoordelijk zich te houden aan de voor de zaken geldende voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde regelgeving.
 5. Een garantieclaim dient van te voren telefonisch +31 (0)30 2077024 of per mail info@implanetic.com aangemeld te worden.
 6. Een garantieretourzending wordt alleen verwerkt als het voorzien is van een volledig ingevuld garantieformulier en het product is gereinigd en gesteriliseerd.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken / bruikleen

 1. Indien Implanetic aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, en verpakking, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, dan heeft Implanetic het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op wederpartij te verhalen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Implanetic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde goederen.
 2. Indien de door Implanetic geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Implanetic jegens de afnemer beperkt tot voor rekening van Implanetic komende directe schade tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende goed. Indien en voor zover de eerste zin van dit lid nietig c.q. niet van toepassing is, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering van Implanetic in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Implanetic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Implanetic toegerekend kan worden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Implanetic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Implanetic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de afnemer de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.”
 6. Ingeval Implanetic wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de afnemer in vrijwaring op te roepen.
 7. De verjaring van enige rechtsvordering van de afnemer uit hoofde van een overeenkomst met Implanetic is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 12 Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht aan de zijde van Implanetic indien Implanetic na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voor bereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, ziekte van haar werknemers, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Implanetic als bij derden, van wie Implanetic de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Implanetic gelegen.
 2. Voor zover Implanetic ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Implanetic gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 13 Intellectuele rechten

 1. De afnemer garandeert Implanetic, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen goederen en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart Implanetic zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Implanetic bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Implanetic door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Implanetic de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. De door Implanetic volgens haar vormgeving te leveren of geleverde goederen (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor Implanetic bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.
 4. De afnemer verkrijgt na levering door Implanetic het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Implanetic in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze goederen in het kader van enig productieproces. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen aan de geleverde goederen aan te brengen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 15 Privacy Beleid

 1. Wij behandelen persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan treft u aan in ons Privacy Statement.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 16 Geschillen

 1. Op alle offertes, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank alwaar Implanetic is gevestigd is uitsluitend bevoegd, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven. Alleen Implanetic is bevoegd om alsnog te kiezen voor de normale regels omtrent bevoegdheid.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″ custom_margin=”50px||50px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ global_colors_info=”{}”]

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Voor zover van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de met de afnemer gesloten overeenkomst mocht komen vast te staan dat Implanetic zich daarop jegens de afnemer niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zo nodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop Implanetic zich wel rechtsgeldig kan beroepen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Warenkorb0
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb
Weiter einkaufen
0